පටුමග ටෑවි. ඝන ප්රමාණය 4 art.9901


3 933 රූබල්.


නිෂ්පාදකයා: ටෝනස් එලස්ට

රට: රුසියාව

තුවාල සහ ක්රියාකාරීත්වයකින් පසුව පිටුපස සහ උදරීය මාංශපේශීන්ගේ නඩත්තු කිරීම. විශ්වාස කටයුතු තහවුරු කිරීම සහ සන්ධි සහ මාංශ පේශි ආරක්ෂා කිරීම. ප්රත්යාස්ථ කැන්වස් සහ විශේෂ කැපුම්වලට ස්තුති, නිෂ්පාදන හොඳින් ශරීරයට ගැලපෙන අතර එහි සමෝච්ඡයන් අනුකරනය කිරීම. මෙහෙයුම් සිදු කිරීමෙන් පසුව උදරීය මාංශ පේශි නඩත්තු කිරීම සඳහා හර්නියස්, වකුගඩු ආලේපනය මෙන්ම, දරු ප්රසූතියෙන් පසු කාන්තාවන්.