فریم سینلوز SR 1325 C01


8 813 روبس


جوړونکي: آرټ اسټیک شرکت

د هېواد: چین

تر اوسه د دې نشه یي توکو لپاره هیڅ تفصیل نشته.