ਗੈਲਟਾਮਾਈਨ ਟੈਬ ਪੋਕ PL / o 4mg №14


3 831 ਰੂਬਲਜ਼


ਸਰਗਰਮ ਸਾਮੱਗਰੀ: ਗਲੈਂਟਾਮਾਈਨ

ਨਿਰਮਾਤਾ: ਓਜ਼ੋਨ

ਦੇਸ਼: ਰੂਸ

ਬ੍ਰਾਂਡ: ਗਲੈਂਟਾਮਾਈਨ

ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.