ഗാലന്റമിൻ ടാബ് pok PL / oXNUMmg N4


3 831 റൂബിൾസ്.


സജീവ ഘടകമാണ്: ഗാലന്റമിൻ

നിർമ്മാതാവ്: ഓസോൺ

രാജ്യം: റഷ്യ

Бренд: ഗാലന്റമിൻ

ഈ മരുന്ന് ഇതുവരെ ഒരു വിവരണവും ഇല്ല.