កែវភ្នែកទំនាក់ទំនងអុបអុបទិកហ្រ្វាសាឡាត / 8,6 / -2,25 №3


4 333 ប្រាក់។


ក្រុមហ៊ុនផលិត: Alcon Laboratories Inc.

ប្រទេស: អាមេរិក

Бренд: អ៊ែរវ៉េសស្ទ័រហ្រ្វាសហ្កាល # XXUMX

មិនមានការពិពណ៌នាសម្រាប់គ្រឿងញៀននេះនៅឡើយទេ។